banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Sleva na dani pro pracující důchodce bude přiznána i za rok 2013

O přiznání základní slevy na poplatníka pracujícím důchodcům jsme psali již v několika předchozích článcích. Sleva byla pro poživatele starobních důchodů zrušena od 1. 1. 2013 novelou zákona o daních z příjmů. K 4. 8. 2014 bylo příslušné ustanovení zákona zrušeno nálezem Ústavního soudu a sleva byla důchodcům znovu přiznána, ovšem jen za rok 2014. Nyní Finanční správa zanalyzovala další nedávný nález Ústavního soudu a dospěla k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude aplikovat ani za rok 2013.

pokračovat..

Nespolehlivý plátce DPH

Finanční správa vydala tiskovou zprávu, kterou připomíná, že od 1. 10. 2014 platí přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. "nespolehlivého plátce DPH". Pravidla jsou zavedena dodatkem č. 2 k informaci k aplikaci §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým se upravuje institut tzv. nespolehlivého plátce. Do zákona o DPH byl institut nespolehlivého plátce zaveden technickou novelou č. 502/2012 Sb. Informací GFŘ je jasně definováno, kdo bude označen jako nespolehlivý plátce.

pokračovat..

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2015

Dnes vláda schválila zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2015 z dosavadních 8500,- Kč na 9.200,- Kč. Příslušnou změnu nařízení vlády č. 567/2006 Sb. schválil kabinet Bohuslava Sobotky jednomyslně i přes jasný nesouhlas zástupců zaměstnavatelů. Naposledy došlo ke změně minimální mzdy v polovině loňského roku, předtím ovšem celých šest let výše minimální mzdy stagnovala. Současně se zvýšením měsíční minimální mzdy dochází také ke zvýšení základní hodinové sazby a nejnižších úrovní tzv. zaručené mzdy.

pokračovat..

Povinnosti zaměstnavatele v horku

Díky stávajícímu horkému počasí mohou být zaměstnanci při práci vystavováni vyšším teplotám a tedy zhoršeným pracovním podmínkám. Je nutné dbát zejména na zajištění pitného režimu. Při loňské vlně vysokých denních teplot vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí informaci, ve které mimo jiné připomíná povinnost zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatek nápojů. Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo Upozornění hlavního hygienika ČR, kterým apeluje na dodržování pitného režimu.

pokračovat..

Definitivní konec anonymních akcií

K dnešnímu dni končí v České republice tzv. anonymní akcie. Akcie, k jejichž vlastnictví se majitelé do dnešního dne nepřihlásí, ztratí hodnotu. Zákon o obchodních korporacích, který od 1. ledna 2014 nahradil původní obchodní zákoník, již tzv. anonymní akcie nepřipouští. Lhůta pro jejich změnu do 30. 6. 2014 je stanovena zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Zákon ukládá povinnosti jak akciovým společnostem, tak jednotlivým akcionářům.

pokračovat..

Povinné internetové stránky

Povinnost zřídit internetové stránky ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přímo jen akciovým společnostem. Těm také nařizuje uvádět na svých internetových stránkách všechny údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách. Společnost s ručením omezeným nemá podle zákona povinnost internetové stránky zřídit, ale pokud to udělá, vztahují se na ně stejná pravidla jako na stránky akciových společností.

pokračovat..

Změny společenských smluv

Od 1. 1. 2014 se firmy řídí novým zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákonem o obchodních korporacích. Zákon ve svých přechodných ustanoveních všem obchodním korporacím ukládá povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny společenské smlouvy nové právní úpravě a doručit je do sbírky listin. Do 30. 6. tak musí společnosti provést změnu svých zakladatelských listin a stanov.

pokračovat..

Přehled o příjmech a výdajích a doplatky pojistného za rok 2013

Dnešní článek je upozorněním pro OSVČ, že lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 končí již tento pátek. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 musí podat každá osoba samostatně výdělečně činná zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení do 2. května 2014. Výjimkou jsou pouze osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 1. srpna 2014. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

pokračovat..

Daň z nemovitostí - FÚ rozesílají složenky

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Daň je třeba uhradit tak, aby příslušná částka byla připsána na účet finančního úřadu nejpozději 2. 6. 2014. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny. Ministerstvo financí i letos vydalo informační leták k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí. 

pokračovat..

Automatické zřízení DIS

Finanční správa vydala tento týden upozornění, že všem daňovým subjektům, které mají datovou schránku a dosud jim nebyla zřízena daňová informační schránka (dále jen DIS), byla DIS zřízena k 1. 4. 2014 z moci úřední. Daňové subjekty, které mají datovou schránku, tak nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky, neboť jim byla v zákonné lhůtě zřízena z moci úřední.

pokračovat..