banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Cestovní náhrady v roce 2023

Zaměstnanec, který na služební cestě použil svůj vlastní vůz má nárok na náhradu za každý kilometr jízdy i spotřebované pohonné hmoty.

pokračovat..

Navýšení stravného v roce 2023

Sazby tuzemského stravného pro mzdovou i platovou sféru byly pro letošní rok zvýšeny a stanoví se v minimální výši podle délky pracovní cesty následovně:

pokračovat..

Konec EET je v dohledu

Šest let v Česku fungovala elektronická evidence tržeb, která ukládala podnikatelům povinnost evidovat elektronicky veškeré své tržby. Během pandemie byla EET dočasně pozastavena a s účinností od 1. ledna 2023 definitivně končí. Nadále však budou obchodníci muset evidovat platby v hotovosti.

pokračovat..

Koho se týká povinnost auditu účetní závěrky?

Účetní závěrka ze zákona musí obsahovat: rozvahu (bilanci), výkaz zisků a ztrát, přílohu a popřípadě přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách ve vlastním kapitálu. Mikro a malé účetní jednotky sestavují pouze rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu. Zákon o účetnictví nicméně stanovuje také účetní jednotky, které musí povinně vykazovat i výkaz cash-flow a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu.

pokračovat..

Jak uspořádat valnou hromadu kvůli projednání účetní závěrky?

V rámci valné hromady společníci obchodní společnosti mimo jiné projednávají účetní závěrku (řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou). Podle zákona o obchodních korporacích je povinností projednat řádnou účetní závěrku nejdéle do 6 měsíců posledního dne předcházejícího účetnímu období. Na jejím schválení jsou přímo závislé i další kroky – jako rozdělení zisku.

pokračovat..

Účetní závěrku za vás může vložit finanční úřad

Obchodní korporace, které nemají povinnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku skrze Českou národní banku, ji mohou nyní vkládat prostřednictvím finančního úřadu.

pokračovat..

Zvýšení sazeb náhrad za pohonné hmoty

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšilo v průběhu října sazby náhrad za pohonné hmoty, čímž reagovalo na skokový růst cen pohonných hmot v poslední době. Průměrná cena pohonných hmot se využívá hlavně v případech, kdy zaměstnanec nemůže prokázat zaměstnavateli náklady na tankování. Cestovní náhrady za pohonné hmoty a sazby jsou stanoveny vyhláškou MPSV ČR a jsou pravidelně aktualizovány vždy k 1. lednu.

pokračovat..

Testy na koronavirus: Jak je to s daňovou uznatelností?

V případě povinných testů na COVID-19 zaměstnanců jsou náklady povinným výdajem zaměstnavatele podle § 24 zákona o daních z příjmů a jsou daňově uznatelné.

pokračovat..

Častější sankce za opomenuté registrační a evidenční povinnosti společností

Každý, kdo se rozhodne založit novou obchodní společnost, musí počítat se splněním řady povinností. Na začátku procesu zakládání společnosti vznikají podnikateli zejména administrativní povinnosti spojené se zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Od učinění tohoto právního úkonu se pak odvíjí povinnost daňové registrace, kterou by podnikatel neměl opomíjet. Ve většině případů si správci daně „nevšimnou“, že k registraci nedošlo ve stanovené lhůtě, avšak poslední dobou se setkáváme se stálečastějšími případy, kdy je správcem daně vyměřena pokuta za nesplnění včasné registrace společnosti.

pokračovat..

Paušální versus reálné výdaje: Komu se vyplatí?

Podnikatelům se zahájením činnosti vzniká každoroční povinnost podat přiznání k dani z příjmů. Základ, ze kterého se daň vypočítává, lze přitom snížit pomocí výdajů. Ty si mohou OSVČ počítat buď paušálně, anebo dle skutečnosti na základě vedení daňové evidence. Při správné volbě mohou ušetřit tisíce.

pokračovat..

Strana 1 z 5