banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Účetní závěrka ze zákona musí obsahovat: rozvahu (bilanci), výkaz zisků a ztrát, přílohu a popřípadě přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách ve vlastním kapitálu. Mikro a malé účetní jednotky sestavují pouze rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu. Zákon o účetnictví nicméně stanovuje také účetní jednotky, které musí povinně vykazovat i výkaz cash-flow a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu.


Zkrácený rozsah účetní závěrky
mohou využít jen účetní jednotky, které nemají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. Zkrácený výkaz zisků a ztrát mohou sestavovat pouze účetní jednotky, které nejsou obchodními společnostmi.

Řádná účetní závěrka se sestavuje k poslednímu dni účetního období, nejčastěji k 31. prosinci

Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem:

 1. velké účetní jednotky mimo vybrané účetní jednotky, které nejsou subjekty veřejného zájmu,
 2. střední účetní jednotky,
 3. účetní jednotky, které jsou akciovými společnostmi nebo svěřeneckými fondy a za dvě po sobě jdoucí účetní období dosáhly či překročily jednu z hodnot:
  • aktiva celkem 40 mil. Kč,
  • roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč,
  • 50 zaměstnanců.
 4. ostatní malé účetní jednotky musí dosáhnout či překročit alespoň 2 z výše uvedených hodnot.

  Výsledkem auditu je auditorská zpráva s výrokem auditora, který může být bez výhrad, bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti, výrok s výhradou anebo záporný výrok.