banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 200/2015 Sb. tzv. transparenční vládní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, díky které budou muset zdravotní pojišťovny povinně zveřejňovat smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. Porušení této povinnosti bude sankcionováno až desetimilionovou pokutou. Novela č. 200/2015 Sb. začne platit, s výjimkou některých ustanovení, od patnáctého dne po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. září 2015.

pokračovat..

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

Dalším zákonem, který schválil Senát na své poslední schůzi, je rozsáhlá novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavní změnou v novele je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. Do zákona se znovu vrací režim jednoduchého účetnictví a zavádí se povinnost sestavovat zprávu o platbách vládám pro velké účetní jednotky. Novela by měla začít platit 1. ledna 2016.

pokračovat..

Senát schválil zavedení kurzarbeitu

Senát schválil novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, do níž se už při projednávání v Poslanecké sněmovně díky pozměňovacímu návrhu dostalo také zavedení příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeitu. Opatření by mělo zaměstnancům firem, které pro ně dočasně nebudou mít práci, zajistit po dobu výpadku příjem ve výši nejméně 70 % mzdy. Zaměstnavatel by hradil 50 % a stát dalších 20 %. Účinnost novely je navržena od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jejího vyhlášení, s výjimkou dvou ustanovení, která mají nabýt účinnosti hned dnem vyhlášení.

pokračovat..

DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015

Novela č. 360/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je účinná od 1. 1. 2015 a mimo jiné zahrnuje také úpravu v oblasti nemovitých věcí. Účinnost některých ustanovení novely týkající se dodání a nájmu nemovitých věcí ale byla posunuta až od 1. 1. 2016. V této chvíli se tedy v oblasti nemovitých věcí prolínají v aktuálním znění zákona o DPH ustanovení změněná k 1. 1. 2015 a ustanovení, která budou novelizována až k 1. 1. 2016. Z toho důvodu vydalo Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ) poměrně obsáhlou Informaci k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015.

pokračovat..

Kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin

Poslanecká sněmovna schválila minulý týden na své 29. schůzi ve třetím čtení novelu zákona č. 561/1991 Sb., o účetnictví. Jednou z nejvýznamnějších změn obsažených v novele je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. O návrhu zákona bude nyní hlasovat Senát, platit by měl od 1. ledna 2016. Kategorie účetních jednotek a konsolidačních skupin zavedla do evropského práva směrnice č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách, jejímž hlavním cílem bylo zlepšit podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky a neziskové organizace.

pokračovat..

Horko a nápoje na pracovišti

Podle předpovědí dosáhnou denní teploty v nejbližších dnech až 37°C. Zaměstnanci tak mohou být při práci vystavováni vyšším teplotám a tedy zhoršeným pracovním podmínkám. Je nutné dbát zejména na zajištění pitného režimu. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo už při vlně veder v roce 2013 informaci, ve které mimo jiné připomíná povinnost zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatek nápojů. Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo Upozornění hlavního hygienika ČR.

pokračovat..

Uzavření druhého pilíře

Jedním z předpisů, které tento týden schválil Senát, je i změna zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Novela uzavírá fondy druhého důchodového pilíře pro nové klienty a je prvním krokem ke zrušení tohoto způsobu spoření na penzi. Pokud novelu podepíše prezident, začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je tedy pravděpodobné, že vstup do druhého pilíře se novým zájemcům uzavře už za několik dní.

pokračovat..

Rozšíření přenesené daňové povinnosti

Vláda včera schválila změnu nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Novelizujícím nařízením vlády se přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, rozšiřuje na další zemědělské plodiny. Jde zejména o obiloviny, arašídy nebo chmel. Nařízení vlády nabude účinnosti dnem 1. července 2015.

pokračovat..

Zdravotní pojištění po ukončení studia

Minulý týden jsme se v článku nazvaném Důchodové pojištění po maturitě věnovali tomu, jaké povinnosti mají absolventi v oblasti důchodového pojištění. V dnešním článku se zaměříme na zdravotní pojištění, u nějž jsou pravidla nastavená zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, poněkud přísnější. Pokud pojištěnec ztratí status studenta, musí to rychle oznámit své zdravotní pojišťovně. Od chvíle, kdy za něj přestane platit pojistné stát, musí si absolvent platit zdravotní pojištění sám.

pokračovat..

Důchodové pojištění po maturitě

Letošní maturity jsou v plném proudu a Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) jako každoročně podává informace týkající se absolventů středních ale i vysokých škol, kteří po ukončení studia nezačnou pracovat. Ať už se zaregistrují na úřadu práce nebo ne, povinnost platit pojistné na důchodové pojištění jim nevzniká.

pokračovat..

Strana 13 z 21