banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Daňové přiznání až od hranice 50 000 Kč

Dosud se povinnost podat daňové přiznání týká všech osob, které mají příjmy nad 15 000 Kč ročně – pakliže se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy, na které se uplatňuje srážková daň podle zvláštní sazby. V roce 2023 by tento limit měl vzrůst až na 50 000 Kč, a to i pro OSVČ, které vstoupily do režimu paušální daně. Vedle příjmů ze samostatné činnosti mohou do příjmů zahrnout i ostatní příjmy jako nájem nebo kapitálový majetek.

pokračovat..

Koho se týká povinnost auditu účetní závěrky?

Účetní závěrka ze zákona musí obsahovat: rozvahu (bilanci), výkaz zisků a ztrát, přílohu a popřípadě přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách ve vlastním kapitálu. Mikro a malé účetní jednotky sestavují pouze rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu. Zákon o účetnictví nicméně stanovuje také účetní jednotky, které musí povinně vykazovat i výkaz cash-flow a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu.

pokračovat..

Jak uspořádat valnou hromadu kvůli projednání účetní závěrky?

V rámci valné hromady společníci obchodní společnosti mimo jiné projednávají účetní závěrku (řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou). Podle zákona o obchodních korporacích je povinností projednat řádnou účetní závěrku nejdéle do 6 měsíců posledního dne předcházejícího účetnímu období. Na jejím schválení jsou přímo závislé i další kroky – jako rozdělení zisku.

pokračovat..

Limit pro plátcovství DPH se od roku 2023 zvýší

S účinností od 1. ledna 2023 se zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích měsíců. V důsledku toto se na dvoumilionovou částku zvýší také hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Zatím se jedná o návrh. Konečná podoba zákona se může ještě lišit. 

pokračovat..

Novela zákona sníží počet vozidel podléhajících silniční dani

Široká skupina podnikatelů, kteří provozují běžný vozový park osobních a nákladních vozidel si od letošního roku jistě oddechne. Podle nového konceptu silniční daně se daň totiž bude platit jen za vybraná vozidla a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Předmětem daně tak už nejsou žádná osobní vozidla, ale ani nákladní a ostatní vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

pokračovat..

Konec záloh na silniční daň

V reakci na rychlý nárůst cen pohonných hmot vláda rozhodla o zrušení platby záloh na silniční daň pro všechny poplatníky, tedy fyzické nebo právnické osoby provozující vozidlo registrované v ČR, které jsou zároveň zapsány v technickém průkazu. Může jít také o zaměstnavatele, kteří vyplácí cestovní náhrady zaměstnancům za použití jejich vozidla k výkonu práce, pokud nemají sami daňovou povinnost.

pokračovat..

Účetní závěrku za vás může vložit finanční úřad

Obchodní korporace, které nemají povinnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku skrze Českou národní banku, ji mohou nyní vkládat prostřednictvím finančního úřadu.

pokračovat..

Zvýšení sazeb náhrad za pohonné hmoty

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšilo v průběhu října sazby náhrad za pohonné hmoty, čímž reagovalo na skokový růst cen pohonných hmot v poslední době. Průměrná cena pohonných hmot se využívá hlavně v případech, kdy zaměstnanec nemůže prokázat zaměstnavateli náklady na tankování. Cestovní náhrady za pohonné hmoty a sazby jsou stanoveny vyhláškou MPSV ČR a jsou pravidelně aktualizovány vždy k 1. lednu.

pokračovat..

Vyúčtování elektřiny a plynu bude do konce roku bez DPH

Pro období listopadu a prosince 2021 vešlo v platnost rozhodnutí o prominutí přiznávání DPH z dodávek elektřiny a plynu. Důvodem je mimořádná událost v podobě skokového nárůstu cen energií v posledních týdnech. Vláda předběžně schválila podobný institut i pro celý příští rok 2022, a to formou osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na vstupu. Jeho uplatnění je však zatím nejisté.

pokračovat..

Pozor na častou chybu v předmětu podnikání

Uvedení předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace je povinnou náležitostí společenských smluv firem. Jejím cílem je zajistit, aby obchodní korporace vykonávala výlučně činnosti, které jí její společníci nebo členové určili. Mnoho firem nicméně tuto povinnost řeší tím, že jako předmět podnikání uvádí např. „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020) jde však o chybný postup. Vymezení není dostatečně určité, a tento zápis tudíž odporuje § 25 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných rejstřících. Jako předmět podnikání jej však uvádí mnoho firem, odhadem jde o více než polovinu právnických osob v ČR.

pokračovat..

Strana 2 z 24