banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

K 1. lednu 2024 nabývají účinnosti novinky v oblasti daně z příjmů právnických osob a v účetnictví, které přináší tzv. konsolidační balíček, jenž byl podepsán Prezidentem České republiky v závěru měsíce listopadu 2023. Níže vám přehledně nabízíme ty nejdůležitější z nich.


Daň z příjmů právnických osob

Zvýšení sazby daně z 19 % na 21 %.

Mimořádné odpisy bude možné uplatnit od 1.1.2024 jen pro elektromobily (bezemisní vozidla).

Při nákupu osobních automobilů (kategorie M1) pro podnikatelské účely bude možno odepsat pouze do částky 2 mil. Kč. U těchto vozidel pořízených na finanční leasing bude rovněž možná jen částečná daňová uznatelnost splátek do stanového limitu 2 mil. Kč.

Ruší se daňová uznatelnost tichého vína jako daru do výše 500 Kč.

Nově se dává možnost vyloučit nerealizované kursové rozdíly ze základu daně v období jejich vzniku (zaúčtování) a do základu daně je obecně (s určitými výjimkami) zahrnout až v období, kdy je kursový rozdíl realizován (nutnost oznámení správci daně o vstupu do tohoto režimu).


Zaměstnanci

Příjmy ve formě nepeněžních „volnočasových“ benefitů bude možné osvobodit v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy na jednoho zaměstnance za zdaňovací období. V roce 2024 bude tedy osvobozená částka činit 21.983 Kč. Jedná se o případy, kdy zaměstnavatel zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi poskytuje zboží nebo služby týkající se zdraví, sportu, kultury, vzdělávání nebo rekreace.


Dochází ke sjednocení výše osvobození pro poskytování příspěvku na stravování. Hodnota příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem, pokud zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny, je osvobozena v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin pro obě formy příspěvku na stravování tj., stravenkou nebo peněžním příspěvkem tzv. „stravenkovým“ paušálem. Příspěvek na stavování lze nově poskytnout zaměstnanci bez ohledu na to, zda má práci rozvrženou do směn či nikoliv. Stravenku je tedy možné poskytnout i zaměstnanci vykonávající práci z domova, který si rozvrhuje práci sám.


Zrušení osvobození od daně u darů pro zaměstnance do výše 2 000 Kč poskytovaných při příležitostech stanovených FKSP.


Daň z příjmů fyzických osob

Základ daně podléhající 23% sazbě se snižuje na 36násobek průměrné mzdy. Pro rok 2024 základ daně do výše 1 582 812 Kč ročně (131 901 Kč měsíčně) bude zdaněn sazbou 15 %, část základu daně převyšující tento limit bude podléhat 23% sazbě daně. 


Zrušení některých odčitatelných položek a slev na dani: ruší se sleva na studenta a tzv. školkovné. Sleva na manžela/manželku je nově podmíněná péčí o dítě do tří let věku. Dále již nebude možné uplatnit odpočet od základu daně na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání nebo na příspěvek odborové organizaci.


Příjem z prodeje cenných papírů při splnění časového testu tří let u cenných papírů a pěti let u podílů ve společnostech bude s účinností od 1. ledna 2025 osvobozen pouze do výše 40 mil. Kč na poplatníka za zdaňovací období. Poplatníci budou moci uplatnit do nákladů poměrně nabývací cenu neosvobozených cenných papírů nebo podílů. Stanovují se speciální pravidla pro určení nabývací ceny cenných papírů a podílů nabytých před 31. prosincem 2024.

 

Zákon o účetnictví

Účetní jednotky mohou za splnění určitých podmínek vést účetnictví v tzv. funkční měně, kterou může být kromě české koruny také euro, britská libra nebo americký dolar.


Pro vybrané účetní jednotky se zavádí nové povinnosti ve vykazování tzv. Zpráva o udržitelnosti a Zpráva o daních z příjmů.


Daň z přidané hodnoty

Zavádí se jedna snížená sazba 12 %. Daň z přidané hodnoty má od 1.1.2024 pouze dvě sazby ve výši 21 % a 12 %. Zboží a služby podléhající snížené sazbě jsou omezené.

Odpočet DPH u pořízených vozidel kategorie M1 bude omezen maximální částkou 420 tis. Kč, tzn. z limitní částky 2 mil. Kč.

Daň z nemovitých věcí

Navyšují se sazby daně, v průměru ve výši 1,8násobku aktuálních sazeb.