banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Po padesáti letech tak přestal platit občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Nový občanský zákoník je součástí komplexní rekodifikace českého soukromého práva. Nový občanský zákoník má 3081 paragrafů, které jsou tematicky rozděleny do pěti částí. Ve stručných bodech uvádíme nejvýznamnější změny, které nový občanský kodex přináší.

 

 • Osobnostní práva jsou postavena nad úpravu majetkových vztahů.
 • Je posílena definice osobnostních práv a sankcí za jejich narušení (např. zveřejňování fotografií), a to zejména v případech, kdy se ho dopustí hromadné sdělovací prostředky.
 • Je posílena výchovná role rodičů, kteří mají právo usměrňovat dítě za pomoci přiměřených výchovných opatření.
 • Popřít otcovství dětí narozených v manželství je možné do šesti let od narození dítěte.
 • Děti není možné umístit do dětských domovů na dobu neurčitou, ale maximálně na tři roky, poté rozhodne soud.
 • Posiluje se vůle zůstavitele při úpravě dědictví, umírající může o dědictví rozhodnout bez notáře pouze před svědky.
 • Kromě závěti bude možné budoucí dědictví vypořádat také dědickou smlouvou nebo odkazem.
 • Rozšiřuje se okruh dědiců ze zákona, dědit budou např. i sestřenice a bratranci.
 • V případě pořízení více závětí, které si budou odporovat, musí být v závěti přesný den, měsíc a rok, kdy byla sepsána, jinak nebude platná.
 • Dědictví je možné podmínit, např. dokončením studií.
 • Není možné osobu zcela zbavit svéprávnosti a u osob omezených ve svéprávnosti bude kladen větší důraz na jejich přání.
 • Dítě, které dosáhlo 16 let a je schopno se samo živit, může být se souhlasem rodičů a soudu prohlášeno svéprávným se všemi právními důsledky. Může také podnikat.
 • Osvojit je možné i dospělou osobu.
 • Nejpozději do zahájení školní docházky musí být osvojenec informován o skutečnosti, že je osvojen.
 • Je znovu zaveden „výměnek“, před převodem nebo prodejem domu, si může člověk pojistit, aby v něm mohl dál bydlet.
 • Živé zvíře již není definováno jako věc, ale má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor.
 • Výše náhrady při poškození zdraví již nebude posuzována podle tabulek, ale individuálně.
 • Když někdo přijde krádeží nebo jiným cizím zaviněním o „věc zvláštní obliby“, např. o jedinou fotografii zemřelých rodičů, má nárok na zvláštní odškodnění.
 • Manžel/ka může zabránit podnikání svého partnera, např. riskantním investicím ze společného majetku.
 • Manžel/ka nemůže prodat byt, ve kterém bydlí jeho nezaopatřená rodina, pokud by ji tím dostal do svízelné situace.
 • Nájemné mohou majitelé zvyšovat jednou za rok a maximálně do výše, která nepřekročí 20 % za tři roky, pouze v případě, že se zvýší hodnota bytu nebo domu, lze nájem zvýšit o 10 %.
 • Majitel bytu již není povinen hledat nájemci po skončení nájmu bytovou náhradu.
 • Nájemce může chovat v bytě zvíře i bez souhlasu majitele.
 • Nájemce může pronajmout část bytu jiné osobě i bez souhlasu pronajímatele, pokud v bytě sám trvale bydlí a tuto skutečnost majiteli ohlásí.
 • Byt, pole, les či auto už není nutné si pronajmout písemně, postačí ústní smlouva.
 • Cestovní kanceláře budou nahrazovat škodu v případě "narušení dovolené", nikoliv újmu za "ztrátu radosti z dovolené" jako dosud.
 • Je upřednostněna náhrada škody uvedením do předešlého stavu oproti náhradě v penězích.
 • Veřejně prospěšné společnosti už nemusí podle zákona většinu svých získaných peněz vynakládat na činnost pro obecné blaho, pouze by měly své jmění hospodárně využívat k veřejně prospěšnému účelu.
 • Z občanských sdružení se stávají spolky, jejich založení je jednodušší.
 • Společnost s ručením omezeným je možné založit s vkladem ve výši 1 Kč.
 • Zápis firmy do obchodního rejstříku může provést i notář.
 • Akciové společnosti už nemusí mít dozorčí radu, ale pouze správní radu.
 • Zavádí se institut rodinného závodu, kde členové rodiny mohou spolurozhodovat, i když formálně nejsou majiteli společnosti.
 • Jedna špatně sepsaná část smlouvy už nebude automaticky znamenat neplatnost celého kontraktu.
 • Stavba je automaticky součástí pozemku podle klasické starořímské zásady superficies solo cedit.
 • Vodovody, kanalizace či elektrické vedení nejsou součástí pozemku, přes nějž vedou.
 • Do občanského zákoníku jsou zařazeny i ty smlouvy, které dosud řešily jiné předpisy, např. pojistná smlouva.
 • Významně je posílena právní jistota osob jednajících v dobré víře, např. při koupi kradeného auta zůstane auto novému majiteli, který nevěděl, že je kradené a jednal tak v dobré víře.

 

Zdroj: Zprávy Alfa9