banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zavedení paušální daně bylo definitivně přijato a vejde v platnost od 1. ledna 2021. Příjem oznámení od podnikatelů o dobrovolném vstupu do paušálního režimu daně finanční správa již spustila v pondělí 7. prosince 2020. Uzavírka přihlášek je v pondělí 11. ledna 2021.


Jelikož se jedná o oznámení, není potřeba čekat na schválení, ani nic dokládat. Jestliže začnete podnikat až v roku 2021, můžete oznámení podat současně s oznámením o zahájení podnikání. Z paušálního režimu lze také dobrovolně vystoupit, a to od 1. ledna dalšího roku.

Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který 

je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění a podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující tato pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,


není plátcem DPH a nemá registrační povinnost k této dani, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,

není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,

není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,

ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, s výjimkou příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,¨

k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učiní oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákonů upravujících organizaci a provádění sociálního zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění; tato lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty učiněno podání obsahující údaje požadované v příslušném oznámení správci daně společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu nebo živnostenskému úřadu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi (u již podnikajících osob se předpokládá, že povinnosti ve vztahu k orgánům sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění splnily při zahájení samostatné výdělečné činnosti).

Pokud se rozhodnete coby osoba samostatně výdělečně činná vstoupit do režimu paušální daně, platí pro vás tyto termíny splatnosti záloh za sociální a zdravotní pojištění:

Zálohu na zdravotní pojištění za prosinec 2020 zaplaťte nejpozději do 8. ledna 2021.

Zálohu na důchodové a nemocenské pojištění za prosinec 2020 zaplaťte nejpozději do 31. prosince 2020.

Zdravotní pojišťovnu ani ČSSZ nemusíte o přechodu k paušální dani informovat. Udělá to finanční úřad.


Za rok 2020 budete své daňové povinnosti řešit ještě ve stejném režimu jako doposud. Tedy podáte klasické daňové přiznání nejdéle do čtvrtka 1. dubna 2021. Případně elektronicky do 1. května 2021. Obdobným způsobem podáte také přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a ČSSZ – nejpozději do 1 měsíce od podání daňového přiznání.

Měsíční zálohy na paušální daň je poté nutné zaplatit vždy nejdéle do 20. dne daného kalendářního měsíce. Pouze za leden 2021 je splatnost zálohy až do 22. února 2021.

Výše zálohy pro rok 2021 činí 5469 Kč (2393 Kč za zdravotní pojištění, 2976 Kč za sociální pojištění a 100 Kč na daň z příjmů). Daň lze také předplatit i na celý rok dopředu, tedy za příští rok by činil paušální odvod celkem 65 628 Kč.

Interaktivní přihláška k paušální dani

PDF formulář k tisku