banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Aktuálně schválené novely zákonů o sociálním a zdravotním pojištění odpouští OSVČ minimální zálohy i samotné platby pojistného v období od března do srpna 2020. Výjimka však existuje u zdravotního pojištění pro OSVČ, které mají souběh se zaměstnáním. Minimální zálohy pro hlavní činnost činí pro letošní rok: 2.352 Kč u zdravotního pojištění a 2.544 Kč u sociálního pojištění (1.018 Kč pro vedlejší činnost). V podání přehledu za rok 2020 budou muset OSVČ doplatit pouze rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně musely skutečně odvádět. Subjekty, které platí pouze minimální zálohy sociálního pojištění (za hlavní i vedlejší činnost) a zdravotního pojištění (za hlavní činnost), mají tedy pojistné na půl roku zcela odpuštěno.


U OSVČ podnikajících na vedlejší činnost nicméně platí lehce odlišný režim pro platbu zdravotního pojištění. Odpuštění se týká pouze těch osob, za něž hradí pojistné stát – nezaopatřené děti, poživatelé důchodu z důchodového pojištění, osoby na mateřské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku, uchazeči o zaměstnání, osoby pobírající dávky sociální péče nebo osoby závislé na péči o jiné osoby a osoby pečující o tyto osoby. OSVČ, které mají souběh se zaměstnáním, se naopak odpuštění záloh na zdravotní pojištění netýká, a budou tak pojistné hradit dále v plné výši.

Aby nedošlo ke krácení důchodů, respektive ke snižování průměru příjmů, z nichž se vypočítává procentní výměra důchodů, je rozhodnuto, že se při výpočtu podle § 16 zákona o důchodovém pojištění bude období od března do srpna 2020 považovat u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností za tzv. vyloučenou dobu.

Přerušení a ukončení činnosti

Pokud bude OSVČ nucena přerušit nebo ukončit svou podnikatelskou činnost v souvislosti s probíhající pandemií, je nutné, aby tuto skutečnost písemně oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Může tak učinit přímo skrze interaktivní formulář na ePortálu ČSSZ. S ohledem na aktuální opatření nelze zajistit osobní podání na podatelně OSSZ bez předchozího objednání. Zároveň bude akceptováno i zaslání emailem bez zaručeného elektronického podpisu.

Pro možnost zaevidovat se na Úřadu práce ČR bude dále potřebovat potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu, o které může taktéž zažádat emailem skrze elektronickou podatelnu příslušné OSSZ.

Do evidence uchazečů o zaměstnání bude fyzická osoba zařazena dnem doručení žádosti o zprostředkování zaměstnání na Úřad práce v místě trvalého pobytu a s touto žádostí se zasílá i žádost o podporu v nezaměstnanosti. Žádosti se odesílají přes datovou schránku, elektronicky elektronickým podpisem, popřípadě lze i emailem bez elektronického podpisu, avšak s nutností zaslat do pěti dnů dodatečně žádosti také písemně poštou nebo vhodit do schránky příslušného pracoviště Úřadu práce.