banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V podnikání automaticky neplatí, že každý firemní výdaj je daňově uznatelný, a tedy že může snížit daň z příjmu, kterou odvádíte. Daňově uznatelný náklad musí být prokazatelný dokladem (účtem, fakturou), který dokazuje za co, kdy a komu jste zaplatili. Doklad musí spadat do příslušného účetního období a všechny doklady musí být zároveň vedeny v daňové evidenci (OSVČ) nebo v účetnictví (právnické osoby). Poslední podmínkou je souvislost nákladu s dosažením, zajištěním a udržením příjmů.


Některé náklady lze považovat za uznatelné jen v případě splnění určitých podmínek. Například při podnikání z domova nemá smysl uvádět mezi náklady vše, co do bytu pořídíte. Jestliže některé vybavení používáte částečně i k soukromým účelům, rozpočítejte sumu a uplatněte jen poměrnou část nákladu. V opačném případě se může stát, že dojde k jejich krácení, jestliže kontrola zjistí, že tyto položky nejsou naplno využity pro dosahování, zajištění a udržení příjmů z podnikatelské činnosti.


Mezi nejčastější typy daňově uznatelných náklady patří:

Náklady na pracovní cestu – doprava a ubytování. Ubytování musí být zaměstnanci poskytnuto jako nepeněžní plnění. V případě pracovního oblečení jsou daňově uznatelné oděvy, které se používají výhradně pro pracovní účely (např. montérky, lékařské pláště apod.). Výjimku u společenských oděvů může výběrčí daně udělat u oděvů sloužících k reprezentaci firmy, které jsou viditelně opatřeny logem firmy, respektive platí za firemní stejnokroj.

Nápoje – daňově uznatelnou položkou je pouze náklad na vodu. Káva, čaj ani slazené nápoje nikoliv.

Reklamní a propagační předměty – nesou-li logo, název firmy nebo ochrannou známku a jejich cena za kus nepřesahuje 500 Kč bez DPH. Tyto dary zároveň nesmí (s výjimkou tichého vína) podléhat spotřební dani.

Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance – pouze pokud je kompletně uhrazeno do konce následujícího měsíce po ukončení zdaňovacího období.

Svoz zaměstnanců na pracoviště – v případě, že ujednán v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní nebo jiné uznatelné smlouvě.

Zaplacené smluvní pokuty z dodavatelsko-odběratelských vztahů – opačným případem jsou pokuty a sankce od státu (např. policie či finančního úřadu), které daňově uznat nelze.

Kompletní přehled daňově uznatelných a neuznatelných nákladů naleznete v zákoně o daních z příjmů v §24 (daňově uznatelné položky) a §25 (daňově neúčinné položky). Mezi náklady, které nejčastěji podnikatelé chybně zahrnují do své evidence, patří především: dary, náklady na pohoštění a reprezentaci (firemní obědy, občerstvení pro klienty), nákupy tištěné literatury, příspěvky na rekreaci, sportovní či kulturní akce nebo produkty léčebného charakteru, vyplacené podíly ze zisku, zaplacené zdravotní a sociální pojištění u OSVČ.