banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první bezplatné daňové složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datové schránky, pokud ji mají zpřístupněnou. A letos poprvé dostanou ti, kdo se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, všechny potřebné informace do svých e-mailových schránek. Daň je třeba uhradit tak, aby příslušná částka byla připsána na účet finančního úřadu nejpozději 31. 5. 2017. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny.


Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Podle § 15 musí být platba připsána na účtu finančního úřadu nejpozději do 31. května daného roku. Pokud výše daně přesahuje 5000 korun, je možné částku rozdělit na dvě splátky. První polovinu je nutné zaplatit do 31. května 2017 a druhou do konce listopadu. Výjimku mají pouze provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb, kteří mohou první splátku uhradit až do konce srpna. Daň je splatná, pokud činí minimálně 30 Kč. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se muselo podat už do konce ledna. Povinnost podat přiznání měli poplatníci, kteří se v loňském roce stali vlastníky nemovitosti, nebo u jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně.

Výši daně poplatníkům sděluje finanční úřad platebním výměrem zaslaným individuálně nebo hromadným předpisným seznamem, který je zpřístupněn k nahlédnutí na územním pracovišti příslušného finančního úřadu. Stejně jako v předchozích letech, rozesílá i letos daňová správa poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky na úhradu této daně. Fyzickým osobám je zasílána tzv. daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a není jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti. Poplatníkům, kteří se k této možnosti přihlásili, rozesílá Finanční správa emaily.

Ke složence je připojena alonže, na níž je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2017, výše a termíny splatnosti splátek a spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. Dále je na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí. Novinkou letošního roku je QR kód, který poplatníci také najdou na alonži.

Daň je sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje. Pokud má poplatník nemovitosti na území více krajů, jsou mu všechny složenky zaslány společně v jedné obálce. Složenky nejsou rozesílány najednou, ale postupně, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 19. května 2017. Celkem Finanční správa letos rozešle 3,3 milionu obálek se složenkami. Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla 31. května 2016 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby nebo platby složenkou bylo tedy nutné zaplatit daň s několikadenním předstihem. Od loňského roku je také možné platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva, tzv. SIPO. Tuto volbu a příslušné spojovací číslo SIPO bylo ale nutné oznámit finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2017.

Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení, který se podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, začíná počítat od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti. Ministerstvo financí také upozorňuje poplatníky, že adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. S případnými dotazy, podněty, odvoláními apod. se poplatníci musí obrátit vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu uvedeného na složence.


Autor: Martina Vojíková