banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V červenci 2016 jsem psala, jak správně postupovat po obdržení Výzvy z Finančního úřadu ke Kontrolnímu hlášení. Zejména je třeba reagovat rychle, od vyzvednutí zprávy z Datové schránky do 5 kalendářních dní. Novela Zákona o DPH pak zmírnila stanovený termín 5 kalendářních dní na 5 pracovních dní. Jediný správný způsob odpovědi na tuto Výzvu je podání Následného Kontrolního hlášení, naopak odpovědi zaslané Datovou schránkou ve formátu PDF jsou neplatné. Závěrem jsem pak uvedla důležité upozornění. Pokud nezareagujeme na obdrženou Výzvu z Finančního úřadu na doplnění či potvrzení údajů v podaném Kontrolním hlášení včas, automaticky dostaneme pokutu ve výši 30 tisíc korun.


A dnešní praxe to již dokazuje. Určitě víte z médií, a někteří bohužel i z vlastní zkušenosti, že Finanční úřady začaly hromadně rozesílat Platební výměry na pokuty za nepodání či opožděné podání Kontrolního hlášení (v Praze již v lednu, ale např. na jižní Moravě až v březnu).

Pokud tedy plátce nepodal Kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, obdrží pokutu ve výši:

  • 10.000 Kč, pokud podal Kontrolní hlášení až v náhradní lhůtě stanovené správcem daně v obdržené Výzvě
  • 30.000 Kč, pokud nepodal Následné kontrolní hlášení na základě Výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v Kontrolním hlášení
  • 50.000 Kč, pokud nepodal Kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně v obdržené Výzvě


Protože se jedná o velmi vysoké pokuty, navíc udělované automaticky všem provinilým plátcům, vydalo Generální finanční ředitelství Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání Kontrolního hlášení. Ten nás ale moc neuklidnil, protože jako ospravedlnitelný důvod považoval pouze akutní nepříznivý zdravotní stav nebo živelnou pohromu.


Na základě obrovské vlny kritiky ze strany plátců daně, ale i správců daně, vydalo Generální finanční ředitelství v březnu 2017 Dodatek č. 1 k Pokynu D-29 k prominutí pokut za nepodání Kontrolního hlášení. Přibylo tedy dalších 7 ospravedlnitelných důvodů, které by měly pomoci plátcům daně zejména s prohřešky roku 2016 a 2017. Bod 11. totiž promíjí max. 2 pochybení (pokuty) vztahující se k plnění povinností v období roku 2016 a bod 12. promíjí max. 1 pochybení vztahující se k plnění povinností v období roku 2017, a to bez ohledu na příčinu pochybení ve 100 %ní výši pokuty. Četnost porušování povinností při správě daní však procentní výši prominutí snižuje o 50 %ních bodů. Podmínkou 100 %ního prominutí výše pokuty je tedy např. neevidence nedoplatků na daních a neuložení pokut v jiných daňových řízeních. Za zmínku stojí také bod 17., který promíjí pokutu udělenou v případě, kdy Výzva k podání Kontrolního hlášení nebo Následného kontrolního hlášení byla daňovému subjektu zaslána pouze E-mailem. Body 13. až 16. pak upravují specifické případy provinění, např. opoždění podání o dalších 5 dní po stanoveném náhradním termínu správce daně apod.

U všech žádostí o prominutí pokuty ovšem platí povinnost úhrady správního poplatku ve výši 1.000 Kč.

Pokud byste však byli v situaci, že pokuta byla udělena neoprávněně (neboť se domníváte, že pochybení nastalo na straně správce daně) a máte k tomu dostatek důkazních prostředků, můžete místo podání Žádosti o prominutí pokuty podat „Odvolání“. Nám už se podařilo jedno takové „vyhrát“ a máme v ruce Rozhodnutí o odvolání, kterému se v plném rozsahu vyhovuje a napadený Platební výměr na pokutu za opožděné podání Kontrolního hlášení se ruší.

Ing. Lenka Černá - daňový poradce