banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Novinkou v daňových povinnostech za rok 2015 je pro fyzické osoby povinnost oznamovat správci daně obdržení osvobozeného příjmu převyšujícího 5 milionů korun. Nejčastěji přichází v úvahu příjmy osvobozené dle § 4, 4a, 6 (odst. 9) a 10 (odst. 3), tedy dary, dědictví, výhry v loteriích, prodej cenných papírů, převod podílu v obchodní korporaci nebo prodej nemovitých věcí. Povinnost se ale nevztahuje na příjem, který si správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, např. příjem z prodeje nemovitostí evidovaných v Katastru nemovitostí (prodej bytu, domu, pozemku apod.). Každý z výše uvedených příjmů se pak posuzuje samostatně.


Termín pro podání Oznámení o osvobozených příjmech za rok 2015 je pátek 1. dubna 2016 (stejně jako konec lhůty pro podání Daňového přiznání k DPFO). Pouze pro poplatníky, kteří mají daňovým poradcem prodloužený termín k podání Daňového přiznání do 1. července 2016, platí stejná prodloužená lhůta.

Oznámení musí obsahovat výši příjmu, způsob jeho nabytí a datum, kdy příjem vznikl (u dědictví datum nabytí právní moci soudního Usnesení). Pokud jde o osvobozený příjem do Společného jmění manželů, činí oznámení správci daně pouze jeden z nich. Pokud je osvobozený příjem hrazený ve splátkách, posuzuje se konkrétní skutkový stav (co a kdy je daným příjmem).

Oznámení o osvobozených příjmech nemá předepsaný tiskopis, tudíž jeho podání může proběhnout v jakékoliv podobě, např. formou dopisu zaslaného na Finanční úřad poštou nebo elektronicky, podáním písemného oznámení do podatelny Finančního úřadu, příp. i ústně do protokolu správce daně. Lze ale využít vzorový tiskopis zveřejněný na stránkách Finanční správy „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona“.

Za nepodání Oznámení o osvobozených příjmech hrozí poplatníkům sankce a to pokuta ve výši 10 % z výše neoznámeného příjmu (či 15 %, pokud tak neučiní ani na Výzvu správy daně) a 0,1 % z částky příjmu, pokud svou povinnost splní poplatník až po zákonem stanoveném termínu, ale ještě před Výzvou správce daně. Při výpočtu výše sankce se vychází z reálného ocenění příjmu, tedy z jeho správné výše, pokud byla oznámena chybná výše osvobozeného příjmu.

Ing. Lenka Černá - daňový poradce