banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Povinnost podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky mají od 1. 1. 2015 všichni, kdo mají zprovozněnou datovou schránku. Finanční správa ČR ale tato pravidla zmírnila a včera, tj. 24. 2. 2015, vydala informaci, kterou se zavádí přechodné období. Po dobu přechodného období, kterým bude celý rok 2015, bude Finanční správa akceptovat i podání, které proběhne elektronicky jen částečně a poté bude stvrzeno podpisem "na papíře".

 

O povinné elektronické komunikaci s daňovou správou jsme psali v samostatném článku. Tuto povinnost mají všechny daňové subjekty, které mají zpřístupněnou, tedy aktivní datovou schránku. Aby podání splnilo požadavek na elektronickou formu ve smyslu § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, musí být učiněno datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Za nesplnění povinnosti elektronické formy podání u dokumentů uvedených v seznamu pod článkem uloží finanční úřad pokutu. Její výše byla jednotně stanovena na 2000 korun.

 
Nicméně s ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude finanční správa po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání učiněná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) akceptovat i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu. To znamená, že povinná elektronická forma podání bude splněna i podáním učiněným elektronicky nebo datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, pokud bude následně potvrzená do 5 dnů buď písemně, například formou e-tiskopisu, nebo ústně do protokolu. Typicky se bude jednat o podání přiznání přes web finanční správy, při kterém je vyplněné přiznání posláno elektronicky na příslušný finanční úřad, ale bez elektronického podpisu. Poplatník následně do podatelny finančního úřadu doručí vytištěné a podepsané potvrzení, které aplikace na webu finanční správy vygeneruje. Po celý rok 2015 bude Finanční správa takto podaná přiznání akceptovat a uznávat jako přiznání podaná plně elektronickou formou podle § 72 odst. 4 daňového řádu.
 
Seznam podání, která mají být od 1. 1. 2015 činěna elektronicky (tato podání, pokud nejsou učiněna elektronicky a jinak jsou bez vady, správce daně zpracuje, ale za nedodržení povinné elektronické formy podání udělí pokutu podle § 247a daňového řádu):
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně; s výjimkou Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dle § 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od roku 2009 včetně do roku 2014 včetně
 • Přiznání k dani silniční za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí / Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období od roku 2011 včetně
 • Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, za zdaňovací období a části zdaňovacích období od roku 2013 včetně
 • Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, za odvodové období a části odvodových období od roku 2013 včetně
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Oznámení o změně registračních údajů
 • Žádost o zrušení registrace
 
Alfa9