banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Dovolujeme si Vás informovat, že Generální finanční ředitelství vydalo Upozornění k registračnímu údaji „skutečné sídlo“. Toto se netýká pouze nově registrovaných společností k DPH, ale i současných plátců DPH. Skutečným sídlem se rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti plátců DPH, tedy jejich skutečné provozovny, nikoliv „poštovní adresy“. Pokud se u Vaší společnosti liší registrované sídlo od sídla skutečného, je třeba toto nahlásit na příslušný Finanční úřad prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“. Celé znění Upozornění GFŘ naleznete dále...

 

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Sekce metodiky a výkonu daní

č.j.: 5636/15-7100-20116-012287

V Praze dne

6.2.2015

 

Upozornění GFŘ

 k registračnímu údaji „skutečné sídlo“

 

Registrační údaj „skutečné sídlo“ osoby povinné k dani vychází z definice sídla osoby povinné k dani, vymezené v ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. adresa místa vedení osoby povinné k dani, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se jejího řízení, popřípadě místo, kde se schází její vedení. V případě fyzické osoby - nemá-li tato místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu (§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o DPH). V daném kontextu zákona o DPH se tedy „skutečným sídlem“ rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

Kromě výše uvedeného vychází definice skutečného sídla osoby povinné k dani také z Nařízení Rady č. 282/2011/EU, které mimo další stanovuje, že pouhá existence poštovní adresy nemůže být postačující pro sídlo ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

Osoba povinná k dani by měla ve svém sídle být pro správce daně plynule kontaktní, dohledatelná, poskytovat z tohoto místa požadovanou relevantní součinnost za účelem výkonu řádné správy daní a umožňující výkon zákonných pravomocí (tj. např. odpovídající reakce na výzvy správce daně, umožnění průběhu daňové kontroly a požadovaných šetření vč. dostupnosti záznamů a prověřování ekonomické činnosti osoby povinné k dani, buď dílčí nebo jako celku apod.).

Skutečné sídlo osoby povinné k dani se však může lišit od údaje formálně zapsaného do veřejných rejstříků (obdobně např. i u fyzické osoby, pokud má místo trvalého pobytu jinde než provozovnu, kde skutečně podniká), ze kterého se vychází při určení místní příslušnosti dle § 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“); či § 429 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Uvádí-li osoba povinná k dani jako své (formální) sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat i jejího skutečného sídla – zde míněno zejména s ohledem na plnění veřejnoprávních (a tímto i daňových) povinností subjektu (§ 429 odst. 2, příp. § 137 – speciálně pro právnické osoby, občanského zákoníku).

Pokud se tedy formálně zapsané/hlášené sídlo osoby povinné k dani liší od sídla skutečného – má osoba povinná k dani povinnost nahlásit skutečné sídlo prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“ (el. podání dostupné na www.daneelektronicky.cz). Aktuálně se tedy tato povinnost týká především plátců zaregistrovaných do 31. 12. 2014.

Plátci registrovaní po 1. 1. 2015 údaj ohledně skutečného sídla povinně uvádí v rámci registračního řízení na Přihlášce k registraci k DPH (tato obsahuje kromě položky formálního sídla subjektu i položku pro nahlášení sídla skutečného – ve smyslu zákona o DPH, pokud se toto liší od sídla formálního). 2

V případě nenahlášení skutečného sídla osoby povinné k dani nebo neoznámení jeho změny, může správce daně přistoupit k uložení sankce za porušení povinností při správě daní (tj. až do výše 500 000,- Kč), nebo v případě plátce DPH rozhodnout o jeho nespolehlivosti podle § 106a zákona o DPH [viz bod 1 písm. h) Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona o DPH č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1 č.j.: 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2 č.j.: 38 461/14/7001-21002-012287 ze dne 21. 8. 2014], či přistoupit k samotnému zrušení registrace k DPH podle § 106 odst. 2 zákona o DPH. Uvedené platí zejména v případech, pokud nenahlášení skutečného sídla (pokud se toto liší od sídla formálně zapsaného) osoby povinné k dani vede k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně, tj. zejména nenaplnění předpokladů výše zmíněných vedoucích k relevantní součinnosti za účelem řádné správy daní a umožňující výkon zákonných pravomocí správce daně.

 

Ing. Jiří Fojtík, v. r.                    

ředitel sekce                        

 

Ing. Lenka Černá

daňový poradce MARFIN Consulting a.s.