banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Dnešek je posledním dnem, kdy lze podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani bez sankcí. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání bude poplatníkovi stanovena, až pokud bude toto zpoždění delší než 5 pracovních dnů. Liberační lhůta v délce pěti pracovních dnů je zakotvena v § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

 

Pokuta v minimální výši 500,- Kč byla dříve uplatňována i za jediný den zpoždění, tvrdost zákona odstranila až novela daňového řádu od 1. 1. 2013. Podle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu, pokud podá daňové přiznání po stanovené lhůtě, a to se zpožděním delším než 5 pracovních dnů. Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a také k silniční dani byla letos stanovena na pondělí 2. února 2015, protože poslední lednový den připadl na sobotu. 

 

Pokuta se vypočítá ve výši 0,05 % ze stanovené daně za každý následující den prodlení, vždy však činí nejvýše 5 % stanovené daně. Maximální výše vypočtené pokuty nesmí být vyšší než 300 000 Kč. Pokud je vypočtená pokuta za pozdní podání daňového přiznání nižší než 200,- Kč, správce ji nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit. Pokud ale daňový subjekt nepodá daňové přiznání vůbec a neučiní tak ani dodatečně, typicky na výzvu Finančního úřadu, činí pak pokuta vždy nejméně 500 Kč. Výši pokuty lze snížit na polovinu, pokud poplatník podá daňové přiznání do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a zároveň u něj nebylo správcem daně zjištěno jiné prodlení v daném kalendářním roce.

 

Alfa9