banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Další rok je za námi a tak je nejvyšší čas si připomenout změny, které od nového roku platí. Některé potěší, zejména rodiny s dětmi, jiné naopak, hodně novinek čeká na podnikatele a firmy. Změny nastaly v dani z příjmů fyzických i právnických osob, rozsáhlé změny přinesly i schválené novely zákona o DPH.

Přinášíme Vám stručný přehled nejdůležitějších novinek, abyste se mohli na všechny změny řádně připravit.

 

Souhrn nejdůležitějších změn, které se týkají Daně z přidané hodnoty:

· Zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu

· Zrušení plánované jednotné sazby DPH ve výši 17,5 % od roku 2016

· Zrušení plánovaného snížení výše obratu pro povinnou registraci k plátcovství DPH => obrat zůstává ve výši 1.000.000 korun za 12 předcházejících kalendářních měsíců (do obratu se opět započítává i příjem z pronájmu)

· Nová úprava uplatnění DPH u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách => nová definice příslušenství a obytného prostoru pro sociální bydlení

· Od dubna 2015 rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) na nové skupiny zboží při nákupu nad 100.000 korun => mobilní telefony, notebooky, tablety, videoherní konzole, integrované obvody, kovy, kukuřici a technické plodiny

· Od ledna 2016 zavedena povinnost předkládat Kontrolní hlášení k Daňovému přiznání k DPH => jeho konkrétní podoba bude MF upřesněna na jaře 2015 (předpokládá se obdoba současné Záznamní povinnosti)

· Od ledna 2016 nová úprava uplatnění DPH u dodání nemovitých věcí včetně stavebních pozemků => od DPH má být osvobozeno pouze dodání nezastavěných pozemků, které nejsou určeny k zástavbě

 

Souhrn nejdůležitějších změn, které se týkají Daně z příjmů:

· Nová úprava daňového zvýhodnění na děti => na 1. dítě 1.117 Kč, na 2. dítě 1.317 Kč, na 3. a každé další dítě 1.417 Kč měsíční sleva na dani

· Zavedena nová sleva na dani za umístění dítěte ve školce (tzv. „školkovné") => ve výši prokázaných výdajů, max. za rok 2014 ve výši 8.500 Kč, za rok 2015 max. ve výši 9.200 Kč

· Vrácena sleva na dani starobním důchodcům ve výši 24.840 Kč => lze zažádat zpětně i za rok 2013 formou Dodatečného daňového přiznání

· Nově zaveden max. limit i u 60 a 80 %ních výdajových paušálů => pro všechny paušály platí limit výdajů odpovídající výši tržeb 2.000.000 Kč

· Nadále platí 7 %ní solidární zvýšení daně, nově lze jeho základ daně snížit o ztrátu z podnikání

· Daňové zvýhodnění u životního pojištění (snížení daňového základu o 12.000 Kč) jen při splnění 2 podmínek zachycených ve smlouvě => výběr naspořené částky nejdříve po 60 měsících trvání smlouvy a po dovršení 60 let věku

 

Souhrn dalších důležitějších změn:

· Zvýšena minimální mzda na výši 9.200 Kč (z původních 8.500 Kč)

· Snížen limit pro placení v hotovosti na 270.000 Kč (z původních 350.000 Kč) => vyšší platby musí být provedeny bezhotovostně

· Nová povinnost pro právnické osoby a fyzické osoby vlastnící Datovou schránku provádět všechna podání Správci daně elektronicky => v opačném případě pokuta ve výši 2.000 Kč za každé neelektronické podání

· Povinnost fyzických osob oznámit Správci daně každý osvobozený příjem vyšší než 5.000.000 Kč

· Navrácen institut individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané daně

· Tvorba opravných položek k neuhrazeným pohledávkám ve výši 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky již po uplynutí 30 měsíců od její splatnosti (původně po 36 měsících)

· Povinnost dodanění neuhrazených závazků nově po uplynutí 30 měsíců od splatnosti (původně po 36 měsících)

 

Ing. Lenka Černá

daňový poradce MARFIN Consulting a.s.