banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Každý, kdo se rozhodne založit novou obchodní společnost, musí počítat se splněním řady povinností. Na začátku procesu zakládání společnosti vznikají podnikateli zejména administrativní povinnosti spojené se zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Od učinění tohoto právního úkonu se pak odvíjí povinnost daňové registrace, kterou by podnikatel neměl opomíjet. Ve většině případů si správci daně „nevšimnou“, že k registraci nedošlo ve stanovené lhůtě, avšak poslední dobou se setkáváme se stálečastějšími případy, kdy je správcem daně vyměřena pokuta za nesplnění včasné registrace společnosti.


Registrace k dani z příjmů

Podle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je každá právnická osoba poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Takový poplatník je pak povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů do 15 dnů od svého vzniku (resp. od zápisu do obchodního rejstříku) u příslušného správce daně.

Pokud poplatník registraci ve stanoveném termínu neprovede, může mu správce daně vyměřit pokutu za neplnění povinnosti nepeněžité povahy. Výše pokuty se může vyšplhat podle Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád až na 500 tisíc korun.

Zveřejňování účetních závěrek

Nejen založení společnosti, ale také její fungování s sebou přináší řadu povinností. Jednou z nich je zveřejňování účetních závěrek v obchodním rejstříku. V případě že společnost takovou povinnost poruší, může být vyzvána rejstříkovým soudem k předložení listin v určité lhůtě. Pokud je tato výzva ze strany společnosti ignorována soud jí může uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 tisíc korun.

Společnosti by si však měli dávat pozor zejména na opakované nesplnění povinností, na základě kterého může rejstříkový soud zahájit řízení o zrušení zapsané společnosti s likvidací, což může mít pro společnost fatální následky.

Ing. Kateřina Valdová – asistent daňového poradce