banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Finanční správa od 1. srpna 2017 zmírnila přístup k sankcím za nedodržení povinné formy podání u Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí. Nově budou poplatníci, kteří tato přiznání podají jinak než elektronicky, nejprve vyzváni k nápravě. A teprve když ani poté svou chybu nenapraví, budou pokutováni.


Podle ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, musí od roku 2015 každý daňový subjekt, který má datovou schránku zpřístupněnou, tedy aktivní, činit vybraná podání (přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení, dodatečné daňové tvrzení) už pouze datovou zprávou. Podání musí být učiněno datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Ještě po celý rok 2015 trvalo přechodné období, v němž Finanční správa ČR ještě akceptovala i podání, která proběhla elektronicky jen částečně a poté byla stvrzena podpisem "na papíře". Od 1. 1. 2016 již ale musí všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, činit svá podání výhradně elektronicky výše popsaným způsobem uvedeným v § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňovém řádu.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání daňového přiznání uloží správce daně pokutu ve výši 2 tisíce korun. Pokud tím ale daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 tisíc korun.

Finanční správa ale vydala 1. 8. 2017 tiskovou zprávu, v níž doslova uvádí: „Mezi poplatníky daně z příjmů fyzických osob a daně z nemovitých věcí je mnoho těch, kteří si datové schránky zřídili někdy v minulosti, vůbec je nepoužívají a často i zapomněli, že je mají. Tito občané mnohdy s finančním úřadem komunikují jen výjimečně, maximálně jednou do roka nebo téměř vůbec. Aby nebyli hned trestáni pokutou za to, že občas na finanční úřad podají přiznání papírově, místo elektronicky, rozhodli jsme se vyjmout tato podání ze Seznamu.“

U těchto podání (Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí) obdrží nově poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby je podal elektronicky. Teprve pokud ani na výzvu svou chybu nenapraví, bude mu uložena pokuta.

 
Seznam podání, která musí být činěna elektronicky - aktualizováno k 1. 8. 2017 (tato podání, pokud nejsou učiněna elektronicky a jinak jsou bez vady, správce daně zpracuje, ale za nedodržení povinné elektronické formy podání udělí pokutu podle § 247a daňového řádu, a to bez výzvy k odstranění vady podání):
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně; s výjimkou Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dle § 38j odst. 6zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od roku 2009 včetně do roku 2014 včetně
 • Přiznání k dani silniční za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 • Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, za odvodové období a části odvodových období od roku 2013 včetně
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Oznámení o změně registračních údajů
 • Žádost o zrušení registrace

Autor: Martina Vojíková