banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Již dlouhá léta mají všechny společnosti zapsané v Obchodním rejstříku povinnost (dle Zákona o účetnictví) zveřejnit v Obchodním rejstříku ve Sbírce listin svou každoroční účetní závěrku a to do 30 dnů po jejím schválení, nejpozději však do 31. prosince následujícího roku. V praxi tuto povinnost plní jen zhruba polovina subjektů, druhá polovina svou závěrku nezveřejňuje z důvodu  neznalosti nebo z obavy, že by tím poskytla informace o výsledcích svého hospodaření konkurenci.  Pokuty za neplnění těchto povinností může udělovat Finanční úřad i Rejstříkový soud, v praxi se tak ale děje zatím zcela výjimečně.


Do roku 2015 společnosti zveřejňovaly účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu (pokud nepodléhaly auditu) anebo v plném rozsahu (auditované společnosti včetně Výroční zprávy a Zprávy auditora). Listiny se zasílají na Obchodní rejstřík ve formátu PDF elektronicky, prostřednictvím Datové schránky nebo Elektronické podatelny Rejstříkového soudu.

Novela Zákona o účetnictví platná od ledna 2016 zavedla novou kategorizaci účetních jednotek včetně jejich povinností sestavovat výkazy, takže se změní, zejména u „menších“ neauditovaných společností, zveřejňované údaje:

1) Mikro účetní jednotky (společnosti, které nepřekročí 2 z těchto kritérií => netto aktiva 9 000 tisíc Kč, čistý obrat 18 000 tisíc korun a 10 zaměstnanců) budou od závěrky roku 2016 zveřejňovat pouze Rozvahu o 8 řádcích a již nebudou zveřejňovat Výkaz zisku a ztrát.

2) Malé účetní jednotky (společnosti, které nepodléhají povinnosti auditu a zároveň nepřekročí 2 z těchto kritérií => netto aktiva 100 000 tisíc korun, čistý obrat 200 000 tisíc koruna a 50 zaměstnanců) budou od závěrky roku 2016 zveřejňovat Rozvahu o 19 řádcích a již nebudou zveřejňovat Výkaz zisku a ztrát.

Taktéž sestavovaná a zveřejňovaná Příloha k účetní závěrce bude muset obsahovat požadované informace dle § 39 (doplňující údaje o činnosti firmy) také v závislosti na velikosti účetní jednotky.

Novelou Zákona o účetnictví došlo také k nové povinnosti zveřejňování účetní závěrky pro SVJ, spolky a další neziskové společnosti. Tyto neauditované účetní jednotky mají termín zveřejnění účetní závěrky za rok 2014 do 31. 03. 2016 a za rok 2015 do 30. 11. 2017.

Ing. Lenka Černá – daňový poradce