banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad se, stejně jako výše tuzemského stravného, mění každoročně novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2016 jsou náhrady za používání vlastních motorových vozidel stanoveny vyhláškou č. 385/2015 Sb., která byla ve Sbírce zákonů publikována 28. prosince 2015. Průměrné ceny pohonných hmot oproti loňskému roku výrazně poklesly, sazba základní náhrady za 1 km jízdy se u osobních automobilů zvyšuje o 10 haléřů.


Při vyslání zaměstnance na pracovní cestu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhradu vynaložených výdajů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje poskytování cestovních náhrad v paragrafech 151 až 189. Jízdní výdaje při použití hromadného dopravního prostředku se vždy poskytují v prokázané výši, je tedy třeba zaměstnavateli předložit doklad o zaplacení jízdného. Pouze v případě použití místní hromadné dopravy při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, se náhrada poskytne ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty, aniž by zaměstnanec musel jízdní výdaje prokazovat. Náhrada jízdních výdajů zaměstnanci nepřísluší, pokud zaměstnavatel zajistí zaměstnanci použití místní hromadné dopravy způsobem, na který zaměstnanec finančně nepřispívá. Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a navíc náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

Základní náhrada

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí pro rok 2016 u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,00 Kč, u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,80 Kč a u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů nejméně dvojnásobek sazby pro osobní vozidlo, tedy minimálně 7,60 Kč. Sazba pro jednostopá vozidla zůstala na stejné úrovni jako v loňském roce, sazba pro osobní automobily se zvýšila o 0,10 Kč. Přehled vývoje sazeb základních náhrad od roku 1992 najdete zde.

Náhrada za pohonné hmoty
Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec podle § 158 zákoníku práce dokladem o nákupu. V případě, že předkládá více dokladů s různou cenou, vypočítá se cena pohonné hmoty aritmetickým průměrem. Pokud zaměstnanec nemůže hodnověrným způsobem doložit cenu pohonné hmoty, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady v roce 2015 průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty, jak je uvedena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 385/2015 Sb. Průměrné ceny pohonných hmot se oproti cenám pro rok 2015 výrazně snížily, a to o 6,60 Kč/l u nafty, o 5,30 Kč/l u 98oktanového benzinu a u 95oktanového benzinu o 6,20 Kč. Od roku 2012 se již neuvádí průměrné ceny u 91oktanového benzinu. Přehled průměrných cen pohonných hmot podle Ministerstva práce a sociálních věcí od roku 1998 najdete zde.
 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty od 1. 1. 2016:
29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
29,50 Kč u motorové nafty.
 
Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si mohou stejným způsobem uplatnit výdaje na pracovní cesty i OSVČ.
 
Alfa9